top of page

MARC LEE

IN CONVERSATION WITH
DENISA TOMKOVÁ

What are the most important questions you look to answer in your practice and why?
/
Aké sú najdôležitejšie otázky, na ktoré hľadáš odpovede vo svojej praxi, a prečo?

 

The main issue and aspect that I critically reflect on and address in my work is the shrinking diversity in all areas under the influence of globalization. How does this influence us, how does it affect our being and our actions? In my work I try to assess the value of globalisation and technology not according to its actual benefits, but from the perspective of future generations. I also try to raise awareness of the privileged state we humans live in within Western civilisation, and remind us of the obligations that come with that privilege.

/

Hlavné problémy a aspekty, ktoré kriticky reflektujem a riešim vo svojich prácach: V dôsledku globalizácie sa rozmanitosť zmenšuje vo všetkých oblastiach. Ako nás to ovplyvňuje, ako to vplýva na naše bytie a konanie? Vo svojej práci sa snažím hodnotiť hodnotu globalizácie a technológií nie podľa ich skutočných prínosov, ale z pohľadu budúcich generácií. Snažím sa tiež zvyšovať povedomie o privilegovanom stave, v ktorom my ľudia v rámci západnej civilizácie žijeme, a pripomínať nám povinnosti, ktoré s týmto privilégiom súvisia.

Tell me about your work in the exhibition Still Here. What themes does this project address and in what ways?
/
Povedz mi niečo o svojej práci na výstave Still Here. Aké témy tento projekt adresuje a akým spôsobom?

 

The Used to Be My Home Too project reflects in real-time on our rich biodiversity and at the same time the continuous extinction of species and how we - humans - have become biodiversity agents interacting with the most fundamental processes of our Earth.

In this experiment, you fly via Google Earth continuously to the exact locations where animal, fungus and plant observations are being photographed right now and uploaded to iNaturalist.org. In addition, taxonomically similar species that occurred in the same country and are endangered or became extinct within the last 30 years are automatically added in real time to RedList.org.

/

Projekt Used to Be My Home Too v reálnom čase odráža našu bohatú biodiverzitu a zároveň neustále vymieranie druhov a to, ako sme sa my - ľudia -  stali biodiverznými činiteľmi, ktoré zasahujú do najzákladnejších procesov našej Zeme.

V tomto experimente letíte prostredníctvom Google Earth nepretržite na presné miesta, kde sa práve teraz fotografujú pozorovania zvierat, húb a rastlín a posielajú sa na stránku iNaturalist.org. Okrem toho sa prostredníctvom RedList.org v reálnom čase automaticky pridávajú taxonomicky podobné druhy, ktoré sa vyskytovali v tej istej krajine a sú ohrozené alebo vyhynuli za posledných 30 rokov.

bottom of page