top of page

PETRA GARAJOVÁ

IN CONVERSATION WITH
DENISA TOMKOVÁ

How did you get into art practice and what inspires your work?
/
Ako si sa dostala k umeleckej praxi a čo inšpiruje tvoju tvorbu?

 

Initially I started working in the field of architecture. However, I felt alien to the typical architectural scene, so I started looking for a more experimental application of architectural thinking. As a result, I went to Barcelona for an internship during my studies in Prague, which completely shaped my thinking. The direct contact with 3D printing and digital design expanded my boundaries of knowledge of what contemporary architecture actually represents and social implications it can have. At the same time, I also became closer to fashion and textiles, which are significantly informed by new technology and material research. I was able to combine these new factors and create a unique connection between architectural tools, the scale of the human body and material corporeality. As a result we can see an unconventional approach to design in terms of material research, which resulted in an unconventional approach to design in terms of material research.

Spočiatku som začala tvoriť v oblasti architektúry. Avšak som sa cítila cudzia na typickej architektonickej scéne a hľadala som viac experimentálnejšie uplatnenie architektonického myslenia. Následkom čoho bolo, že počas štúdií v Prahe sa mi podarilo odísť na stáž do Barcelony, čo úplne poznačilo moje zmýšľanie. Priamy kontakt s 3D tlačou a digitálnym navrhovaním rozšírilo moje hranice poznania toho, čo súčasná architektúra vlastne predstavuje a aký môže mať spoločenský presah. Zároveň som sa priblížila aj k móde a textíliám, ktoré sú tiež výrazne ovyplnené novou technológiou a materiálovým výskumom. Bola som schopná kombinovať tieto nové faktory a vytvoriť jedinečné prepojenie medzi architektonickými nástrojmi, mierkou ľudského tela a materiálovou telesnosťou. Čo vyústilo do netradičného prístupu k dizajnu z hľadiska materiálového výskumu. 

What are the most important questions you look to answer in your practice and why?
/
Aké sú najdôležitejšie otázky, na ktoré hľadáš odpovede vo svojej praxi, a prečo?

 

After some time, working on the border between the construction and fashion industries made me think about what is the meaning and durability of the things I was designing. Architecture makes us feel protected and textiles create a protective layer as part of our bodies. However, recycling both does not protect ourselves or the nature around us. Sustainable production and the use of new technologies have become important factors in my design process. Not only can we digitally optimize material consumption, but we can design with materials that are recyclable in addition to bio-sourced. They also blur the boundaries of applying in only one artistic field,  just as the position of designer goes beyond just one qualification.  

/

Po istom čase ma práca na hranici medzi stavebným a módnym priemyslom nútila myslieť na význam a životnosť navrhovaných vecí. Architektúra v nás vyvoláva pocit ochrany a textílie vytvárajú ochrannú vrstvu nášho tela. Avšak recyklácia nechráni nás samých ani prírodu okolo nás. Udržateľná výroba a využitie nových technológií sa stali dôležitými faktormi pri mojom procese navrhovania. Nielenže môžeme digitálne optimalizovať spotrebu materiálu, ale môžeme navrhovať z materiálov, ktoré sú okrem bio-pôvodu aj recyklovateľné. Takisto stierajú hranice uplatnenia iba v jednom umeleckom odbore, rovnako ako presahuje pozícia dizajnéra iba jednu kvalifikáciu.  

Tell me about your work in the exhibition Still Here. What themes does this project address and in what ways?
/
Povedz mi niečo o svojej práci na výstave Still Here. Aké témy tento projekt adresuje a akým spôsobom?

 

Since the beginning of this year, I have been trying to push materials research in the field of waste sheep wool recycling as open source. Which means that any designer, farmer or maker can use local wool to produce biomaterials and apply them in their own studios or products. Surplus wool comes from sheep that are primarily raised for food purposes and is not of sufficient quality to be processed in the textile industry. Sheep wool is rich in protein - keratin - which is chemically extracted from the fibers. The chemical process itself is not as simple, although in this case, it is trying to use the most sustainable procedures and chemicals possible to DIY chemical extraction of keratin outside of professional laboratory equipment. Keratin is thus implemented in the production of biomaterials such as 3D printed prototypes, bioplastics, textile finishing or electrospinning. Unusable wool thus acquires a new value as a material by design and closes its life cycle. As well as expanding its field of application.  

/

Od začiatku tohto roka som sa snažila posunúť materiálový výskum v oblasti recyklácie odpadovej ovčej vlny ako open source. Čo znamená že každý dizajnér*ka, farmár*ka či tvorca dokáže použiť lokálnu vlnu na produkciu bio-materiálov a uplatniť ich vo vlastných domácnostiach, či produktoch. Nadbytočná vlna pochádza z oviec, ktoré sú primárne chované na potravinárske účely a nie je dostatočne kvalitná na spracovanie v textilnom priemysle. Ovčia vlna je bohatá na proteín - keratín, ktorý sa chemicky extrahuje z vlákien. Chemický proces sám o sebe nie je jednoduchý, ale v tomto prípade sa snaží využívať čo najudržateľnejšie postupy a chemikálie, ktoré slúžia k DIY chemickej extrakcií keratínu mimo profesionálneho laboratórneho vybavenia. Keratín sa tak implementuje do výrobného procesu bio-materiálov ako napríklad 3D tlačené prototypy, bioplasty, úprava konečných vlastností textílií (textile finishing) či elektrostatické zvlákňovanie (electrospinning). Nepoužiteľná vlna tak nadobúda novú hodnotu ako materiál pomocou dizajnu a uzatvára jeho životný cyklus. Tak isto ako rozširuje oblasť jeho uplatnenia.  

Do you think it is possible to imagine a more positive future through art outside of the reality of our current global experience? Does art have the potential to imagine new social structures?
/
Myslíš si, že je možné predstaviť si pozitívnejšiu budúcnosť prostredníctvom umenia mimo reality našej súčasnej globálnej skúsenosti? Má umenie potenciál predstaviť si nové sociálne štruktúry?

 

I think it is possible to imagine a positive future, and more importantly, I think it is inevitable. Art gives us the opportunity to step out of our comfort zone and reshape what has been taken for granted. It can not only create but also change the relationships between us and others that influence our future decisions.  

/

Myslím že je možné si predstaviť pozitívnu budúcnosť, a hlavne si myslím, že je to nevyhnutné. Umenie nám dáva možnosť vyjsť z komfortnej zóny a pretvárať to, čo sa doposiaľ zdalo ako samozrejmé. Dokáže nielen vytvárať, ale aj meniť vzťahy medzi nami a ostatnými, ktoré ovplyvňujú naše budúce rozhodnutia.  

bottom of page